Służymy pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę.
Telefon alarmowy:
994

Skorzystają z szansy…

2013-01-31

Ponad 160 podpisanych umów na budowę przyłączy do sieci kanalizacyjnej to wynik prowadzonej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” w Bełchatowie od listopada akcji informacyjnej dla mieszkańców miasta dotyczącej możliwości dofinansowania kosztów budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w ramach Programu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie z racji prowadzonej działalności, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Miasta Bełchatowa, podjął się przygotowania wniosku aplikacyjnego o uzyskanie dofinansowania przez indywidulanych inwestorów z programu realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Ponadto wziął na siebie ciężar przygotowania postępowania przetargowego i wyłonienia wykonawcy. Spółka występuje w roli pełnomocnika indywidualnego inwestora, ubiegającego się o dofinansowanie prywatnej inwestycji - nie osiąga z tego tytułu żadnych korzyści finansowych.

Podpisanie umowy umożliwia ubiegającemu się o podłączenie, uzyskanie dofinansowania do 45 procent kosztów związanych z budową podłączenia, które zrefunduje pozyskana na ten cel dotacja.

NFOŚiGW w programie priorytetowym dotyczącym podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego określa, że inwestycja może być realizowana na podstawie dokumentacji projektowej przygotowanej przez inwestora lub w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” (dla inwestorów, którym będzie wykonana również dokumentacja projektowa).

Wynika z tego, że zarówno w pierwszym jak i drugim wariancie konieczne jest wykonanie dokumentacji projektowej.

Zawarte z indywidualnymi inwestorami umowy uwzględniają obydwa wyżej opisane warianty. Program NFOŚiGW definiuje przyłącze jako przewód kanalizacyjny łączący wylot wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w budynku, z przewodem sieci rozdzielczej usytuowanej w ulicy/drodze sąsiadującej z posesją lub tzw. sięgaczem (wyprowadzeniem).

Koszty podlegające refundacji obejmują:

- dostawy i zakup urządzeń (przez urządzenia należy rozumieć wszystkie te elementy, które decydują o efekcie ekologicznym zakładanym w dofinansowywanym przedsięwzięciu);
- przygotowanie terenu;
- roboty demontażowe i rozbiórkowe obiektów kolidujących z planowanymi urządzeniami i rurociągami;
- roboty ziemne i budowlano-montażowe;
- montaż urządzeń;
- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego;
- podłączenie budynku do zbiorczego systemu kanalizacyjnego;
- przełożenie sieci i obiektów sieciowych kolidujących z planowanymi urządzeniami i rurociągam;
- wykonanie dokumentacji projektowej;
- koszty usług niezbędnych do realizacji inwestycji tj. koszty nadzoru inwestorskiego, odbiorów technicznych i obsługi geodezyjnej itp. NFOŚiGW określa także warunki jakie musi spełnić inwestor by rozliczyć dofinansowanie:
- efekt rzeczowy (bezusterkowy odbiór techniczny robót budowlano-montażowych z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej ),
- efekt ekologiczny (podpisana umowa z operatorem systemu kanalizacyjnego na odbiór ścieków).

Więcej informacji dotyczących dofinansowania, w tym kryteriów, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o dofinansowane, narzuconych przez NFOŚiGW można znaleźć na stronach:

http://www.wodkan-belchatow.pl

http://www.nfosigw.gov.pl

 

BIP
Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Spółka z o.o.
97-400 Bełchatów ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9
tel.: (+48) 44 634 90 00; (+48) 44 634 90 01; (+48) 44 634 90 02; (+48) 44 633 83 08; (+48) 44 633 83 09; fax: (+48) 44 634 90 05; (+48) 44 633 83 06